Sosyal Medya da Paylaş

PSİKOLOJİK TESTLER

Zaman zaman psikiyatrik sorunların tanımlanması yada objektif değerlendirilmesinde psikolojik testlere ihtiyaç duymaktayız. Bu testler Zeka, kişilik, psikiyatrik değerlendirme ve gelişim testleri gibi farklı türlere sahiptir.
Aşağıda merkezimizde uygulanmakta olan testler yer almaktadır:

ZEKA TESTLERİ

WISCH-R Çocuklar İçin Zeka Testi

6-16 yas grubu çocuklar için, Türkiye standartlarına uyarlaması yapılmış en sık kullanılan zeka ölçüm araçlarından biridir. WISC-R Zeka ölçeği belirli koşullar altında çocuğun performansını değerlendirmek için hazırlanmıştır. Sözel ve performans olarak iki ana bölümden ve alt testlerden oluşur ve yaklaşık 1,5 saatte tamamlanır. WISC-R Zeka ölçeği uygulaması, bu testin eğitimini almış ve belli sayıda uygulama gerçekleştirmiş uzman psikologlar tarafından yapılmalı, test sonunda çocuğun gelişmesi gerekli görülen noktalarda aileye öneriler sunulmalıdır.

WAIS Wechsler Yetişkinler İçin Zeka Testi

16 yaş ve üzeri kişilerde zihinsel yetenekleri ölçen WAIS testi, sözel ve performans olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Sözel bölüm; sözel muhakeme, sözel ifadelendirme, sözcük dağarcığı, işitsel dikkat, uzun süreli bellek gibi becerileri ölçen alt testlerden oluşmaktadır. Performans alt bölümü ise; görsel dikkat, görsel-algısal organizasyon, üç boyutlu algılama, psiko-motor beceriler, işler bellek gibi daha çok performansa dayalı testlerden oluşmaktadır. WAIS-III te bu iki ana bölüm kendi içerisinde de alt bölümlere ayrılmakta, bu şekilde bireyin sözel ve performans yeteneklerini daha detaylı değerlendirmek mümkün olmaktadır. WAIS-III sözel ve performans bölümlerinin altında toplanan 4 endeks skor ve 14 alt boyuttan oluşmaktadır.

Türkiye normları henüz olmayan WAIS-III, Amerikan normları ile değerlendirilmekle birlikte, deneyimli klinisyenler tarafından bireyin zihinsel becerileri ile ilgili detaylı bir bilgi vermekte ve klinik amaçlarla sıklıkla kullanılmaktadır. WAIS-III bireyin güçlü ve geliştirilmesi gereken zihinsel yetenekleri ile ilgili detaylı bir yol haritası sunmakta ve ölçme amacının yanı sıra terapi planının yapılmasında da oldukça önemli bir değerlendirme aracı olarak görülmektedir. Uygulama, puanlama ve yorumlamada özel eğitim ve deneyim gerektiren WAIS-III Ölçeği’nin uygulanması, kişiden kişiye değişmekle birlikte yaklaşık 1,5-2 saat sürmektedir.

KİŞİLİK TESTLERİ
MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

16 yaş ve üstü bireylere uygulanır. Testin özelliği kişinin kendini değerlendirmesidir. Ancak ön yargılı bir değerlendirmeden uzaklaşmak amacıyla testin içine L(yalan), F(Geçerlilik) ve K(Test yanıtlamadaki savunucu tutum) skalası konmuştur. Ayrıca testin 10 klinik alt testi vardır. Bunlar;

 • Hipokondri (Hs)
 • Depresyon (D)
  Histeri (Hy)
   Psikopatik Sapma (Pd)
   Maskulinite-Feminite (Mf)
   Paranoya (Pa)
   Psikasteni (Pt)
   Şizofreni (Sc)
   Hipomani (Ma)
   Sosyal İçe Dönüklük (Si)

Envanterin uygulanması için değil, ancak açılması ve puanların yorumlanması için deneyimli ve test konusunda eğitim görmüş tecrübeli bir psikologun testi açması gerekmektedir

TAT

Tematik Algı Testi

Kişiliğin sosyal yönünde yani kişilerarası ilişkilerde ve çevrenin algılanmasında gösteren kişilik dinamiklerini araştırmaya yönelik olarak kullanılan bir testtir. Güncel haliyle 31 resimli karttan oluşur. Kişilerden bu resimlerin bazıları hakkında hikaye anlatmaları istenir, bu sayede bilinçli olarak yapılandırılmamış uyaranlardan kişisel olarak ne algıladıklarını ortaya koymak ve yorumlamak amacıyla işleyen bir yöntemdir.

T.A.T, günümüzde popülarite bakımından Rorschach’tan sonra en çok kullanılan ikinci projektif testtir.

T.A.T testi 31 resim içerir, bu resimler kişilerin sosyal ve kişiler-arası konumlarının değişik görünümlerini resmetmektir.

Testte kişiden her resimde bir hikaye anlatması istenir. Resimlerden 10’u cinsiyetlere ayrılmış, 21 resim ise her iki cinsiyet içinde kullanılır.

T.A.T’nin amacı; kişiliğin altında yatan dinamiklere ulaşmaktır. Özellikle iç uyuşmazlıkları, baskın becerileri ve ilgileri, motivasyonları araştırabilmemize olanak sağlar

T.A.T testindeki spesifik motivler başarı elde etmeyi, samimiyet gösterilerini ve problem çözme becerilerini içerir. Bu test, II. Dünya Savaşı’ndan sonra duygusal olarak dağılmış hastalara diğer ekollere mensup psikanalistler ve klinisyenler tarafından uygulanmıştır.

T.A.T rüyaları, fantezileri, eş seçimlerini, insanların meslek seçimindeki güdülerini daha net bir şekilde araştırmamızı sağlar bir hale gelmiştir.

T.A.T testi, kişilerin kendi özelliklerini anlamaları ve böylece hayatları ile ilgili önemli kararları buna göre almalarını sağlamakta kullanılmaktadır.

CAT

Çocuklar İçin Tematik Algı Testi

C.A.T bir çocuk için çok önemli olan figürleri ve dürtüleri anlamamızı kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuştur. Resimler özellikle beslenme problemleri ve genel olarak da oral problemler konusunda bilgi vermek; kardeş kıskançlığından kaynaklanan problemleri araştırmak; anne-baba figürlerine karşı tutumu ve bu figürlerin nasıl algılandığını ortaya çıkarmak ve bir çift (karı-koca) olarak anne-baba ile çocuğun ilişkilerini görmek üzere düzenlenmiştir.

Yine bunlarla ilişkili olarak, çocuğun agresyonu, yetişkinler dünyasındaki yeri, muhtemel bir mastürbasyonla ilişkin olarak da gece yalnız kalmaktan duyduğu korku, tuvalet eğitimi ve ailenin buna tepkisi hakkındaki fantezilerini görmek amaçlanmıştır. Ayrıca yine çocuğun yapısı ve büyümeyle ortaya çıkan problemlere çocuğun reaksiyonunun dinamik işleyişini de öğrenmeyi amaçlamaktadır.

Rorschach Testi

Bu test, testi uygulayan kişiye sadece bireyin karakteri ve kabiliyetleri hakkında bilgi vermez, aynı zamanda effektif (duygusal) bozukluklarını ve bu bozuklukların türünü de gösterir. Genç ve yetişkinlere bireysel olarak uygulanır. Rorschach testi, bu işte yetiştirilmiş tecrübeli bir psikolog tarafından verilmelidir. Bu testte psikodiagnostik 10 plan kullanılır. Bunlar kartlar üzerine basılmış mürekkep lekelerinden oluşmuştur. Cevaplarda 3 şey aranır:

 • İdrak şekli
  Yorumların kalitesi
  • Yorumların içeriği

DİĞER TESTLER

Özgül Öğrenme Güçlüğü Test Bataryası

Çocuklara uygulanan WISC-R zeka testi uygulaması sonrasında;çizimleri, ince motor becerileri, yazılı anlatım becerisi, okuma hızı, okuma hataları ve okuduğunu anlama- anlatabilme becerisi, sıralama becerileri, zaman ve yer kavramları, sağ-sol tayini, yönelimi, el-göz domanansını belirlemeye yönelik olarak yapılan bir testtir.

Aileden, çocuğun öğrenme becerilerine yönelik geri bildirimler ve öğretmenlerinin görüşleri ile birlikte yapılan bütüncül bir değerlendirmedir. Yapılan değerlendirme sonrasında çocuğun her hangi bir öğrenme güçlüğünün (okuma güçlüğü –disleksi-, yazılı anlatım güçlüğü –disgrafi-  ya da aritmetik güçlüğü –diskalkuli-) olup olmamasını belirlemede yardımcı bir araçtır.

Denver Gelişimsel Tarama Testi

Testin Tanıtımı: Çocuklardaki gelişimsel gecikmeyi ve bozukluğu fark etme amacıyla kullanılır. Test 105 maddeden oluşmaktadır. Süreli bir test değildir.

Testin Türü: Gelişim ölçeği ve tarama testidir.

Uygulanacak Yaş Grubu: 0-6 yaş grubu arasındaki çocuklara uygulanmaktadır.

Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel uygulanan bir testtir.

Uygulama Şekli: Bu test, uygulayıcının çocuğun neler yapabildiğini gözlemesi ve bazı maddelerde de ana babanın çocuğuna ilişkin gözlemlerini anlatmaları yoluyla uygulanır.

Uygulayıcının Niteliği ve Eğitimi: Ölçme aracını uygulayanlar, psikolojik danışma ve rehberlik, eğitimde psikolojik hizmetler ve psikoloji lisans mezunu olmanın yanında bu ölçme aracıyla ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile meslek örgütleri tarafından verilen eğitim yaşantısına katılarak sertifikaya sahip olmaları gerekmektedir.

SCL-90

90 sorudan oluşan belirti tarama testinde, 9 alanda ve sonrasında toplamda, bireylerde ortaya çıkabilecek patolojik bulgular değerlendirilmektedir. Değerlendirilen boyutlar; somatizasyon, obsesif kompulsif bulgular, kişiler arası duyarlılık, depresyon, anksiyete, öfke ve düşmanlık, fobik anksiyete, paranoid düşünceler ve psikotizm yer almaktadır. Bunların dışında ek skalalar ve genel değerlendirme boyutları da ele alınmaktadır. Ortalamada 1’e kadar olan bulgular normal, 1 ile 2 arası hafif, 2 ile 3 arası orta ve 3 üstü değerler de ağır olarak değerlendirilir.

Yukarıda sayılan testlerin yanında aşağıda belirtilen testler de merkezimizde uygulanmaktadır:

 • Beck Depresyon Envanteri
  Beck Anksiyete Envanteri
   Hamilton Depresyon Ölçeği
   Hamilton Anksiyete Ölçeği
   Mini Mental Test
   Burdon Dikkat Testi
 • Arzu Listesi
 • (AGTE)-Ankara Gelişim Tarama Envanteri
 • Frankfurter Dikkat Testi/ Elma Armut Testi
 • Bier Cümle Tamamlama Testi -A Formu.
 • D2 Dikkat Testi
 • Louisa Duss Psikanalitik Hikâyeler Testi
 • Catell 2-A Zeka Testi
 • Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi
 • Metropolıtan Okul Olgunluğu Testi
 • Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
 • Sınav Tutumları Ölçeği